Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego vademecumfirmyszkolniowej.pl

Nazwa sklepu: vademecumfirmyszkolniowej

Domena internetowa: vademecumfirmyszkolniowej.pl

Dane sprzedawcy / firmy:

LUKOMADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ADRES DO DORĘCZEŃ

Ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice

NIP 6312691129

REGON 386019664

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest vademecumfirmyszkolniowej.pl Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
 • • mailowo; adres poczty elektronicznej: kontakt@lukomades.pl
 • • listownie; adres miejscowy do doręczeń: ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice Definicje

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami

Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca informuje Klienta o nowościach w Sklepie, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny pod tym adresem vademecumfirmyszkolniowej.pl/politykaprywatności

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego

Rejestracja – usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem vademecumfirmyszkolniowej.pl/sklep z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary

Towar – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka;

Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 8.30 do godz. 15:30. Zamówienie złożone do godziny 12:00 zostanie wysłane tego samego dnia. Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, zakładania i prowadzenia Konta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.

2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów. Sklep udostępnia również każdemu Klientowi bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną całodobowo przez wszystkie dni w roku. Usługami tymi są: formularz Zamówienia, formularz rejestracji i logowania, Konto, Koszyk, Newsletter, Lista życzeń, wyszukiwarka produktów.

3. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.

4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

5. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 2. Zamówienie

1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

2. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego lub nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego. Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.

3. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.

4. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia formę przesyłki Zamówienia, formę płatności oraz adres i dane do wysyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuję i płacę”.

5. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. łączna cena i informacje szczegółowe Zamówienia.

6. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.

7. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.

8. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, w tym w Koncie Klienta oraz wysyłana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

9. Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 72 godzin – 3 dni roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:

 • a. przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,
 • b. płatność przez przelewy24 – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.
 • c. płatności kartą - po otrzymaniu powiadomienia oraz zaksięgowania pieniędzy

10. Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.

§ 3. Ceny i płatności

1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.

2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

4. Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury imiennej, lub faktury VAT na żądanie Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.

6. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów), z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

7. Operatorem kart płatniczych jest PAYU SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA KRS: 0000274399 NIP: 7792308495 Regon: 300523444 Kapitał zakładowy 7 789 000,00 ZŁ, Adres ul. GRUNWALDZKA 186/--- 60-166 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE, SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

8. Płatność elektroniczna odbywa się poprzez zewnętrzny system płatności PAYU SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA KRS: 0000274399 NIP: 7792308495 Regon: 300523444 Kapitał zakładowy 7 789 000,00 ZŁ, Adres ul. GRUNWALDZKA 186/--- 60-166 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE, SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

§ 4. Dostawa

1. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że strony Umowy Sprzedaży postanowią inaczej.

2. Wszystkie bilety i potwierdzenia zakupu dostarczane są wyłącznie drogą mailową na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Dostawa fizyczna produktów, jeśli takie są przedmiotem sprzedaży, odbywa się w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy Zamówienia: za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Koszt wysyłki uiszcza Klient. Koszt wysyłki przy przedpłacie to 20 zł przy zakupach do 199 zł, zakupy powyżej 199 zł zwolnione są z kosztów przesyłki. Koszty są niezależne od ilości przesyłanych produktów. Po wyboru typu wysyłki przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.

4. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

5. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 3 (trzech) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia). Czas ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jej mu wydania.

7. Dostępni przewoźnicy to:

 • ● Kurier DPD,
 • ● Kurier InPost,
 • ● Paczkomat InPost,
 • ● Paczka orlen.

§ 5. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).

4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@lukomades.pl

§ 6. Gwarancja

1. Wybrane Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora.

2. W razie takich Towarów, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest wskazywana na podstronie Sklepu Internetowego dedykowanej danemu Towarowi.

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 7. Prawo do Odstąpienia od Umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia:

 • (a) W przypadku świadczenia usług – od dnia zawarcia umowy.
 • (b) W przypadku dostarczania treści cyfrowych – od dnia uzyskania dostępu do treści cyfrowych lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli dostęp do treści został udzielony przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.

2. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. Konsument może odstąpić od umowy, wysyłając oświadczenie przed upływem 14-dniowego terminu. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu Konsumentowi wszystkich otrzymanych płatności, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5. W przypadku treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, nie ma fizycznego zwrotu produktu. Jednak Konsument ponosi odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości treści, wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • (a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Nie ma bezpośrednich kosztów odesłania treści cyfrowych do Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

8. Konsument ma obowiązek dokładnego i terminowego odstąpienia od umowy zgodnie z powyższymi zasadami i terminami.

§ 8. Zasady dotyczące korzystania z kuponów rabatowych

1. Kupon rabatowy upoważnia do rabatu (zniżki) w wysokości wskazanej przez sklep internetowy vademecumfirmyszkolniowej.pl. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w dowolnym czasie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.

2. Oferta promocyjna w postaci kodów rabatowych dotyczy wyłącznie Klientów vademecumfirmyszkolniowej.pl, którzy w okresie obowiązywania promocji wpisali poprawny kod w polu „Kod kuponu” oraz potwierdzili go przyciskiem „Zastosuj kupon” podczas składania zamówienia. Wpisanie kodu rabatowego w polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub pieniężną przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.

3. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami. Kody rabatowe nie łączą się, nie sumują się ze sobą oraz nie mogą być wykorzystywane przy zakupie produktów objętych innymi promocjami (o ile regulamin promocji nie mówi inaczej). W jednym zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

§ 9. Newsletter i inne usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Każdy Klient może zrezygnować z każdej z usług, które Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

2. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności: (a) zamawia poprzez formularz dostępny na stronie oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera; (b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera; (c) uaktywnia przycisk „Dołącz”; (d) aktywuje link wysłany na adres e-mail podany w formularzu Newslettera.

4. Z chwilą użycia linku aktywacyjnego wysłanego na e-mail Klienta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres kontakt@lukomades.pl lub poprzez przycisk „Rezygnuję z subskrypcji” w wiadomości e-mail.

6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.

7. Aby skorzystać z usługi Lista życzeń, Klient uaktywnia przycisk „Dodaj do listy życzeń” dostępnej na dedykowanych Towarom podstronach Sklepu w celu ich dodawania do listy życzeń. Skuteczne dodanie Towaru powoduje, iż w ikonie listy życzeń zmienia się wskaźnik produktów. Aby korzystać z usługi dodawania do listy życzeń, Klient nie musi być zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu.

8. Sprzedawca jest uprawniony do uniemożliwienia Klientowi dostępu do usług nieodpłatnych, jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, czy też narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

§ 10. Zmiana regulaminu

1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawców lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.

2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

4. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

5. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592 . Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Polityka Prywatności, znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Data wejścia w życie Regulaminu: 03.04.2024 r.